«موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر» به عنوان یک نهاد خصوصی با بهره‌​مندی از پژوهشگران مجرب، اعضاء هیات علمی و اساتید دانشگاه‌​ها و مراکز تحقیقاتی و امكانات وسیع پژوهشی، توانمندی​‌های فراوانی برای پاسخگویی به نیازهای پژوهشی، آموزشی و مشاوره‌​ای نهادها، سازمان​‌ها، وزارتخانه‌​ها و سایر ارکان دولتی و غیردولتی در بخش​‌های علوم انسانی دارد.

ساختار موسسه