موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:

کارگاه آموزشی «منافع ملی و سیاست خارجی»

مدرس:

دکتر رضا حجت شمامی

محورهای جلسات:

جلسه اول:

مفهوم یابی منافع ملی در قدرت، ثروت و امنیت

جلسه دوم:

بنیان های حیاتی و غیرحیاتی منافع ملی

جلسه سوم:

ابزارها و روش های دستیابی به منافع ملی

زمان باقی مانده برای ثبت نام

مشاهده سایر کارگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید