امنیت

امنیت (security) در لغت، فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. و در اصطلاح سیاسی، مصونیت از تعرّض و تصرف اجباری و بدون رضایت و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی‌های مشروع را امنیت گویند. اقسام امنیت: 1- امنیت فردی: حالتی است...

بیشتر بخوانید

اپوزیسیون

یک واژۀ فرانسوی که به معنای مخالف و مخالفان است و در معنای وسیع کلمه، عبارت است از کوشش اتحادیه‌ها، حزبها، گروه‌ها، دسته‌ها و افراد برای دستیابی به هدفهایی در جهت مخالف هدف‌های دارندگان قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، خواه با استفاده از شیوه‌های پارلمانی و خواه با روش‌های دیگر . گروه یا گروه‌های مخالف دولت در پارلمان...

بیشتر بخوانید

اصلاح گرایی

اصلاح گرایی (اصلاح طلبی) (Reformism) یا رفرمیش، اصطلاح فرانسوی و از رفرم Reform به معنای بهسازی، ترمیم و تجدید و اصلاحات گرفته شده است. در زبان فارسی به هرگونه تغییر در وضع خانه، محل کار، اداره، شهر، کشور، مذهب، فرهنگ و ... اصلاحات می‌گویند. اصلاحات مفهوم نزدیکی با انقلاب دارد با این تفاوت که: تغییرات در اصلاحات بر...

بیشتر بخوانید

فلسفه سیاسی

فلسفه سیاسی نه به مفهوم تاریخ اندیشه های سیاسی، بلکه به معنای اندیشیدن به سیاست به شیوه ای فلسفی، به فهم و توضیح ماهیت و سرشت حکم و آمريت، اطاعت و تبعیت، ضرورت و غایت جامعه و دولت، دلایل وجود دولت و بهترین شیوه سازماندهی به زندگی سیاسی انسان به منظور تأمین غایات اساسی حیات بعثی عدالت، برابری...

بیشتر بخوانید