اساتید همکار

اساتید همکار موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر از زمان تاسیس تا کنون افتخار همکاری با اساتید مختلف را در کارگاه های آموزشی، طرح های پژوهشی، نشست های تخصصی و مشاوره های خود داشته است. در ادامه به نام برخی از این اساتید اشاره می شود. 

 ابوالفضلدکتر ابوالفضل بهشتی

استاد دانشگاه و عضور اتاق فکر اتحادیه اروپا


 رزاقیدکتر ابراهیم رزاقی

استاد دانشگاه تهران و اقتصاددان


 پوراستاد حسن بهشتی پور

کارشناس ارشد مسائل بین الملل


 موسویدکتر سید رسول موسوی

مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه


 اسداللهدکتر اسدالله اطهری

استاد دانشگاه و پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه


 نیا مهدیدکتر مهدی مطهرنیا

استاد دانشگاه و آینده پژوه سیاسی


 صفتآقای محسن روحی صفت

مشاور سابق معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه و کارشناس ارشد مسائل شبه قاره


 امیردکتر بهرام امیراحمدیان

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل


 آرمان ۱دکتر بهمن آرمان

استاد دانشگاه و اقتصاددان


 بختیار ۱دکتر سهراب بختیار

اقتصاددان مستقل


 نژاددکتر احمد فاطمی نژاد

استاد دانشگاه فردوسی مشهد


 حسیندکتر ابوالحسن حسین زاده

استاد دانشگاه فردوسی مشهد


 برهانبرهان حشتی

کارشناس ارشد مسائل جمهوری آذربایجان


 آیینمحسن پاک آیین

سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان


 محمدمحمدرضا دماوندی

رئیس انجمن دوستی ایران و ارمنستان


سقاییانسیدعلی سقائیان

سفیر پیشین ایران در ارمنستان


 ۱دکتر سعید عبدالملکی

استاد دانشگاه و روانشناس سیاسی


 مهر امیردکتر امیر دبیری​ مهر

استادیار علوم سیاسی و پژوهشگر ارشد رسانه


میرمحمدیسیدرضا میرمحمدی

کارشناس ارشد مسائل قفقاز


 رحمندکتر رحمن قهرمانپور

پژوهشگر مسائل سیاسی و بین‌المللی


سیمونیدکتر آندرانیک سیمونی

استاد دانشگاه دولتی ایروان و دانشگاه آزاد اسلامی


 حسینیآقای جاوید حسینی

پژوهشگر مسائل افغانستان در موسسه مطالعات شرق


 روح اللهدکتر روح الله مدبر

پژوهشگر مسائل روسیه


 عبداآقای عبدالشکور سالنگی

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان


 بهمن ۲۱دکتر شعیب بهمن

استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل اوراسیا


 حجتدکتر رضا حجت شمامی

پژوهشگر موسسه مطالعات تاریخ معاصر


مارکاریانروبرت مارکاریان

کارشناس امور ارمنستان

ثبت نام

دوره ها و کارگاه های آموزشی

    مشاهده

    فروشگاه

    محصولات آموزشی و پژوهشی

      مشاهده