هندسه قدرت در نظام جهانی

3 ساعت
همه سطوح
0 درس
0 آزمون
0 دانشجو

موسسه مطالعات جهان معاصر برگزار می کند:

کارگاه آموزشی هندسه قدرت در نظام جهانی

مدرس: دکتر ابراهیم متقی
رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

⏰زمان برگزاری: سه شنبه ٢٩ آذر
ساعت ١۶