کارگاه اصول و فنون مذاکره

4 ساعت
همه سطوح
0 درس
0 آزمون
0 دانشجو

کارگاه اصول و فنون مذاکره
مدرس: دکتر رضا رضایی (مصدق)
زمان: آذر 1401