دوشنبه 25 تیر 1403

نشریه بحران پژوهی

بحران پیشامدی است که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و به وضعیتی خطرناک و ناپایدار برای فرد، گروه یا جامعه می‌انجامد. بحران باعث به وجود آمدن شرایطی می‌شود که برای برطرف کردن آن، نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده است. بحران‌ها بر حسب نوع و شدت متفاوتند و به همین دلیل هر بحران باید به صورت مجزا مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

«بحران‌پژوهی» نشریه‌ای تخصصی است که به ارزیابی و تحلیل بحران‌های سیاسی و بین‌المللی می‌پردازد.

 

موسسه مطالعات جهان معاصر

در کوتاه ترین زمان به پیام شما پاسخ می دهیم

Powered by WpChatPlugins