از قزاقستان تا اوکراین؛ زمینه ها و دلایل بحران

590,000 

توضیحات

موسسه راهبردپژوهان جهان، خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا برگزار کردند:

از قزاقستان تا اوکراین؛ زمینه ها و دلایل بحران

سخنرانان:
دکتر شعیب بهمن
دکتر رحمت حاجی مینه