حراج!

فیلم دوره جامع و کاربردی اوراسیاشناسی

4,590,000 

توضیحات

♦️دوره جامع و کاربردی اوراسیاشناسی


مدرس: دکتر شعیب بهمن
پژوهشگر ارشد مسائل اوراسیا

🔴 اهداف کارگاه:
🔺 ایجاد شناخت کامل از منطقه اوراسیا
🔺 درک مفهوم اوراسیا و اوراسیاگرایی
🔺 آشنایی با نظریه های اوراسیاگرایی
🔺 شناخت اتحادیه اقتصادی اوراسیا
🔺 شناخت نقش و جایگاه بازیگران مهم در اوراسیا🔶 سرفصلها:
جلسه اول: منطقه اوراسیا
١. ویژگی ها و مختصات منطقه
٢. تعاریف هویتی و جغرافیای منطقه اوراسیا
٣. خرده سیستم ها در اوراسیا
۴. اهمیت ژئوپولتیکی اوراسیا 

جلسه دوم: مفهوم اوراسیاگرایی
١. بررسی تاریخی اندیشه اوراسیاگرایی
٢. سیر تحول فکری اوراسیا گرایی
٣. نظریه پردازان برجسته اوراسیا گرایی
۴. نو اوراسیا گرایی و ابعاد شکل دهنده آن

جلسه سوم: سیاست، امنیت و هویت در اوراسیا
١. دولت ملت سازی در کشورهای اوراسیایی
٢. منازعات هویتی در اوراسیا
٣. منازعات سیاسی -امنیتی در اوراسیا
۴. چشم انداز امنیت اوراسیا

جلسه چهارم: اتحادیه اقتصادی اوراسیا
١. نظریه اتحادیه اوراسیایی
٢. روند تاریخی شکل گیری اتحادیه اوراسیا
٣. موقعیت اتحادیه اوراسیا در نظام بین الملل
۴. چشم انداز اتحادیه اقتصادی اوراسیا

5. جایگاه روسیه در کانون اوراسیا
6. نگاه آمریکا به اوراسیا
7. رویکرد چین به اوراسیا
8. دیدگاه اتحادیه اروپا به اوراسیا