برچسب: ذهن برتر

کارگاه آموزشی «ذهن برتر»

کارگاه آموزشی «ذهن برتر»

موسسه راهبردپژوهان جهان معاصر برگزار می کند:کارگاه آموزشی «ذهن برتر»مدرس:استاد میهن مکی  ۵ جلسه (۱۰ ساعت) آموزش جذاب و کاربردیاهداف:vافزایش سرعت ...