فصلنامه مطالعات جهان معاصر

شناسنامه نشریه:

فصلنامه مطالعات جهان معاصر

 

مدیر مسئول:

شعیب بهمن

 

سردبیر:

فرزاد محمدی

 

اعضای هیئت تحریریه:

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

فصلنامه مطالعات جهان معاصر نشریه ای علمی ـ تخصصی است که برای گسترش پیشبرد و ارتقای علمی اعضای موسسه و توسعه کیفی پژوهشگران متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در گستره پهناور دانش انسانی، در سال ۱۴۰۰ بنیاد نهاده شد. هیأت تحریریه موسسه مطالعات جهان معاصر با اتکاء بر مسئولیت حرفه ای و تخصص علمی، پذیرای نوشتارهای استوار بر «اصالت»، «نوآوری»،  «تولید دانش» و «ارتقاء دانش سیاست» به ویژه دانش و بینش بومی و با رویکرد حل مسائل «راهبردی» است. بر این اساس لازم است نویسندگان محترم، فرم تعهدنامه و کاربرگ تائید مالکیت معنوی را از همین بخش دانلود و تنظیم و سپس همراه با فایل اصلی مقاله به ایمیل فصلنامه Jahanemoaser@gmail.com ارسال نمایند. همچنین لازم است شیوه نگارش مقاله بر اساس دستورالعمل فصلنامه صورت پذیرد.