فصلنامه مطالعات جهان معاصر

شناسنامه نشریه:

فصلنامه مطالعات جهان معاصر

 

مدیر مسئول:

شعیب بهمن

 

سردبیر:

فرزاد محمدی

 

اعضای هیئت تحریریه:

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

فصلنامه مطالعات جهان معاصر نشریه ای علمی ـ تخصصی است که برای گسترش پیشبرد و ارتقای علمی اعضای موسسه و توسعه کیفی پژوهشگران متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در گستره پهناور دانش انسانی، در سال ۱۴۰۰ بنیاد نهاده شد. هیأت تحریریه موسسه مطالعات جهان معاصر با اتکاء بر مسئولیت حرفه ای و تخصص علمی، پذیرای نوشتارهای استوار بر «اصالت»، «نوآوری»،  «تولید دانش» و «ارتقاء دانش سیاست» به ویژه دانش و بینش بومی و با رویکرد حل مسائل «راهبردی» است. بر این اساس لازم است نویسندگان محترم، فرم تعهدنامه و کاربرگ تائید مالکیت معنوی را از همین بخش دانلود و تنظیم و سپس همراه با فایل اصلی مقاله به ایمیل فصلنامه Jahanemoaser@gmail.com ارسال نمایند. همچنین لازم است شیوه نگارش مقاله بر اساس دستورالعمل فصلنامه صورت پذیرد.

موسسه مطالعات جهان معاصر

در کوتاه ترین زمان به پیام شما پاسخ می دهیم

Powered by WpChatPlugins